Algemene voorwaarden BackPackMe

 1. BackPackMe kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of schade voortkomend uit de introductie, de reis naar of het verblijf in of op de bestemming dan wel andere landen welke genoemd worden in de boekingsdocumentatie.
 2. BackPackMe behoudt zich het recht om in alle gevallen de prijzen te wijzigen welke worden genoemd in de brochure, website alsmede factuur/vluchtbevestiging ten gevolge van koersstijgingen, (extra) overheids- en/of luchthavenbelastingen, toeslagen en heffingen. Afnemers kunnen worden verplicht de nog niet geïncasseerde bedragen alsnog aan BackPackMe voor vertrek te voldoen.
 3. BackPackMe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gevolgen voortkomende uit routewijzigingen van vliegmaatschappijen. Alle vliegmaatschappijen behouden het recht om vliegroutes te wijzigen voor en na vertrek. Indien de vliegtickets geprint zijn en/of de afnemer is al vertrokken, dan wordt er een gelijkwaardige route aangeboden door de vliegtuigmaatschappij met een andere vliegtuigmaatschappij.
 4. Wijzigingen van vertrekdata of persoonsgegevens nadat het ticket geprint is en vóór vertrek uit Nederland of België dienen rechtstreeks bij BackPackMe te worden aangegeven. Dergelijke wijzigingen zijn onderhevig aan veranderingen in de hoogte van de luchthavenbelastingen. Wanneer de luchthaven belasting stijgt, verplicht BackPackMe de klant dit bedrag voor vertrek te betalen.
 5. Het wijzigen van de data is afhankelijk van het contract waarmee je reist. Wijzigen is mogelijk op basis van de voorwaarden van het ticket en de luchtvaartmaatschappij.
 6. Het annuleren van het ticket kost standaard € 250 per ticket. Dit kan echter verschillen per ticket. De annuleringsvoorwaarden per ticket worden gehandhaafd.

Boekingsvoorwaarden

 1. Met het invullen en versturen van het ticketformulier verklaart de afnemer akkoord met alle voorwaarden zoals vermeld in de brochure en andere correspondentie.
 2. Bij het invullen van het ticketformulier op de website van BackPackMe of één van haar afdelingen is de afnemer zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de geboortenamen en toepasselijke gegevens zoals vermeld in het paspoort.
 3. De afnemer is verplicht om overheidsgegeven voorschriften na te leven en uitreis-/inreis- en andere vereiste documenten te tonen op het vliegveld. BackPackMe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten voor het niet in orde hebben van de vereiste uitreis- en inreisdocumenten (voor ieder bezoek aan Australië is bijvoorbeeld een visum verplicht) noch voor informatie voorzieningen. In het algemeen dient een paspoort minimaal 6 maanden geldig te zijn bij terugkomst in Nederland .
 4. In het kader van algehele orde en veiligheidsbepalingen behoudt BackPackMe zich het recht op potentiële afnemers danwel reeds geboekte afnemers die in het bezit zijn van een factuur/vluchtbevestiging/vliegticket te verbieden gebruik te maken van de diensten van GET alsmede de vliegmaatschappijen welke worden genoemd in al onze correspondentie en vliegtickets. Dit geldt ook wanneer de afnemer een traject gevlogen heeft! Indien de vliegtickets reeds geprint zijn en/of zijn uitgegeven en vertrek nog dient plaats te vinden, dan gelden de annuleringsvoorwaarden welke worden genoemd in regel 6. Na het printen van het ticket is er in dit geval geen restitutie van ongebruikte tickets mogelijk.
 5. Na vertrek is restitutie van het vliegticket niet meer mogelijk.
 6. Wanneer het ticket toelaat stop-overs en binnenlandse vluchten in te boeken, dan dienen deze van tevoren bekend te zijn bij BackPackMe. Alleen voordat het ticket geprint wordt, kunnen de stop-overs en binnenlandse vluchten vastgelegd worden.

Betalingsvoorwaarden

 1. Het vliegticket dat BackPackMe aanbiedt is een optieticket en dit dient binnen 24 uur bevestigd te worden door de afnemer. Mocht dit niet binnen 24 uur gebeuren, dan kan het zijn dat het ticket komt te vervallen en het aanbod niet meer geldig is.
 2. Het vliegticket wordt pas geprint en verstuurd wanneer de betaling van het ticket wordt voldaan. Alvorens het versturen van het e-ticket kan de afnemer wel informatie opvragen over het vliegticket zoals reisschema’s en routing.
 3. Nadat het ticket bevestigd is (binnen 24 uur), dient de betaling voldaan te worden binnen 24 uur. Wanneer de betaling niet binnen 24 uur na bevestiging wordt ontvangen dan kan het ticket niet tegen het gegeven tarief uitgeprint worden en zal dit worden gecanceld. Mocht de betaling niet binnen de gewenste tijd betaald worden, dan wordt er een bedrag van 100 euro in rekening gebracht.
 4. Wanneer diegene die bij BackPackMe het ticket aanvraagt, geen bestaande klant is bij BackPackMe, dan zal er € 20 euro boekingskosten in rekening gebracht worden.
 5. Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld dat BackPackMe aansprakelijkheid dient te dragen, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade ter zake van het schadegeval, met een maximum van € 250,- per schadegeval.
 6. Te allen tijde is de afnemer zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en gezondheid. Houd er dus rekening mee dat de afnemer in een ander land is en handel ook met respect naar het land en de mensen toe. Bij ongepast gedrag en misdragingen heeft BackPackMe het recht om in te grijpen en eventuele kosten hiervan te verhalen op de afnemer.
 7. De verstrekte informatie en adviezen vanuit BackPackMe gebeuren op basis van de best mogelijk en meest actuele kennis die BackPackMe op het moment van uitgeven heeft. Aangezien informatie of advies onderhevig kan zijn aan input van derden, kan BackPackMe onder geen beding verantwoordelijk worden gehouden voor fouten van welke aard dan ook die met deze adviezen samen gaan; daarnaast kan men aan deze adviezen ook geen rechten ontlenen.

Algemene voorwaarden op basis van de KvK

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BackPackMe, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk de vertrekdatum van het vliegticket
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Gezondheid

 1. Voor veel landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van de gezondheid. Je bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of er voor jouw bestemming(en) gezondheidsadviezen, vaccinaties of andere maatregelen gelden. Veel van deze informatie is te verkrijgen via je lokale GGD of je huisarts. Ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan je van informatie voorzien betreffende landspecifieke zaken.
 2. Op vlucht(en) zijn de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij(en) die de vlucht(en) uitvoert/uitvoeren van toepassing. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De algemene vervoersvoorwaarden worden door ons mede bedongen ten behoeve van die luchtvaartmaatschappij(en) en gelden dus ook in de relatie tussen kpuw en die luchtvaartmaatschappij(en).
 3. De naam op jouw vliegticket en boekingen dient overeen te komen met de naam in je paspoort. Indien deze niet overeenkomen, hebben de betrokken partijen bij jouw boeking het recht je te weigeren of kosten in rekening te brengen. BackPackMe is niet aansprakelijk voor kosten die hieruit voortvloeien.
 4. Door overmacht, zoals drukte in het luchtruim, stakingen (ook openbaar vervoer) of weersomstandigheden, kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door dergelijke vertragingen bij heen- of terugreis aansluitend (openbaar) vervoer niet mogelijk zijn, dan is BackPackMe niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.